Privacy Statement
Acier Financieringen (onderdeel van Achmea BV)

Algemeen
Acier Financieringen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaand Privacy Statement geven wij u graag op een heldere en transparante wijze informatie en inzicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom te allen tijde zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Acier Financieringen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent het volgende:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt; de mogelijk verschillende doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt;
 • wij brengen u op de hoogte van uw rechten over uw persoonsgegevens, wijzen u hierop en respecteren deze.

Als Acier Financieringen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in meer algemene zin, vragen heeft of contact met ons hierover wenst, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Acier Financieringen verwerkt ten behoeve van de volgende doelen):

 • het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van de aan u verstrekte lening(en);
 • het administratieve beheer van uw lening(en);
 • het kredietrisico en kredietzorgplicht beheer, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen te dien aanzien;
 • het voorkomen van overkreditering;
 • het beschermen van de bedrijfsbelangen van Acier Financieringen en Achmea;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving;
  communicatie over onderwerpen welke direct samenhangen met bovenstaande doelstellingen
 • het vastleggen van ons contact met u.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Acier Financieringen o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam; voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht.
 • geboortedatum
 • burger service nummer (BSN)
 • bankrekeningnummer(s)
 • inkomens- en vermogensgegevens; bijvoorbeeld:
  • aangifte inkomstenbelasting
  • salarisstrook en/of jaarcijfers van uw onderneming(en)
  • taxatie rapporten van uw woning e/o andere vastgoedobjecten
  • overzichten van uw tegoeden en beleggingen
  • overige financiële overzichten waaruit uw inkomen of vermogenspositie kan worden aangetoond en vastgesteld 

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Acier Financieringen is een onderdeel van Achmea Groep. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of heeft verstrekt kan Acier Financieringen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

 • het verzorgen en uitvoeren van de leningen administratie; momenteel wordt deze administratie uitgevoerd door het bedrijf Stater en Hypocasso in Amersfoort

Wij geven slechts persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen/leveranciers door indien met de ze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In andere gevallen worden de door uw verstrekte gegevens niet aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • het verstrekken van bepaalde gegevens over u aan de Belastingdienst ten behoeve van de renseignering
 • de Politie kan in het kader van een onderzoek mogelijk (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij onze medewerking te verlenen en zijn wij verplicht uw persoonsgegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens met derden delen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen
Acier Financieringen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Acier Financieringen en Achmea nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers van Achmea en Acier Financieringen die van uw persoonsgegevens kennis kunnen en mogen nemen, zijn gehouden aan strikte geheimhouding.
 • Achmea en Acier Financieringen hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • Achmea en Acier Financieringen anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Achmea en Acier Financieringen maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Achmea en Acier Financieringen testen en evalueren regelmatig de genomen beveiligingsmaatregelen;
 • Alle medewerkers van Achmea en Acier Financieringen zijn (en worden periodiek) geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten over uw persoonsgegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer u ons in het verleden toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het in stand houden van uw lening (en)

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Wanneer u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dat doen wij als er iets veranderd in de wetten of regels. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Deze versie is van 25 mei 2018.