Informatie SARON Compound Rate

Binnen Acier Financieringen zijn alle bestaande hypothecaire leningen in Zwitserse franken sinds 1 januari 2022 gebaseerd op de SARON Compound Rate (CR) referentierente. In deze Vraag & Antwoord ontvangt u informatie over de wijziging van referentierentes in het algemeen en de doorgevoerde wijziging van de rentebenchmark CHF LIBOR naar SARON Compound Rate (CR) per 1 januari 2022.

Wat zijn referentierentes?

Referentierentes worden gebruikt voor de vaststelling van betalingen in het kader van een financieel contract of instrument. Betrokken partijen bij zo'n contract of instrument hebben geen invloed op de vaststelling van de referentierente. Deze wordt namelijk vastgesteld door een derde. Referentierentes zijn noodzakelijk voor de soepele werking van de financiële markten en worden wereldwijd veel gebruikt door banken en andere marktpartijen. De meest voorkomende referentierentes zijn LIBOR, EONIA en EURIBOR (zogenoemde IBOR benchmarks).

Wat gebeurt er met de referentierentes?

Als gevolg van internationale afspraken en de Benchmark Verordening 2016/1011 van de Europese Unie worden een aantal bekende en veel gebruikte referentierentes hervormd of stopgezet en vervangen door alternatieve risicovrije rentes.

Waarom worden referentierentes vervangen?

Sinds de financiële crisis in 2008 is de liquiditeit in de interbancaire markt significant afgenomen. Dit heeft geleid tot zorgen over de representativiteit en betrouwbaarheid van de benchmarks, terwijl tegelijkertijd het aantal contracten dat afhankelijk is van deze benchmarks (bijv. rentederivaten) substantieel is gegroeid. 

De IBOR benchmarks kwamen oorspronkelijk tot stand door middel van inzendingen van panelbanken, die vaak gebaseerd zijn op de (subjectieve) inschatting van een handelaar bij afwezigheid van waarneembare transacties. Dit heeft tot zorgen geleid. Daarom hebben regelgevers en centrale banken de financiële sector verzocht alternatieve, op transacties gebaseerde, risicovrije referentietarieven te ontwerpen en te implementeren. Het doel is het beter en meer robuust weergeven van de marktomstandigheden. 

EURIBOR is reeds in 2018 hervormd waarbij de methodiek is aangepast en de naam EURIBOR is gehandhaafd. Overeenkomstig de bepalingen uit de Europese Benchmarkverordening (BMR) is de rekenmethode voor het bepalen van EURIBOR versterkt. Hierdoor kan EURIBOR gebruikt blijven worden voor bestaande en nieuwe contracten en instrumenten.

De CHF LIBOR komt echter per 1 januari 2022 te vervallen. Als vervanger is de SARON Compound Rate (CR) aangewezen. SARON is de afkorting van Swiss Average Rate Overnight. Dit wordt verder toegelicht bij de vraag Wat verandert er per 1 januari 2022 voor klanten met een lening in Zwitserse franken?

Wat zijn de gevolgen voor klanten van Acier Financieringen?

Wijzigingen in referentierentes kunnen gevolgen hebben voor de overeenkomsten waarin naar deze rentes wordt verwezen. Wanneer de referentierente wordt stopgezet tijdens de looptijd van de overeenkomst, moeten we een aangepaste of vervangende referentierente gebruiken om deze overeenkomst voort te zetten.

Acier Financieringen volgt hierbij de richtlijnen en wetgeving die vanuit Europese en nationale toezichthouders worden gegeven, zodat een soepele overgang kan plaatsvinden.

Wat verandert er per 1 januari 2022 voor klanten met een lening in Zwitserse franken?

Met ingang van 1 januari 2022 vervalt de CHF LIBOR referentierente. Als wettelijke vervanger is de SARON Compound Rate (CR) aangewezen. Dit volgt uit de Europese Benchmark Verordening 2016/1011 en de Uitvoeringsverordening 2021/1847 die de Europese Commissie op 14 oktober 2021 uitbracht. In de uitvoeringsverordening is uitgewerkt hoe de vervanging zal plaatsvinden. Via onderstaande hyperlinks vindt u de volledige tekst van beide verordeningen: 

Europese Benchmark Verordening 2016/1011
Uitvoeringsverordening 2021/1847

Bestaat er een verschil tussen de CHF LIBOR en de SARON CR referentierente?

De SARON CR referentierente ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als de CHF LIBOR referentierente. Om ervoor te zorgen dat de overgang op een zo eerlijk mogelijke wijze plaatsvindt, is er in de uitvoeringsverordening van de Europese Commissie een vaste opslag voor de verschillende rentelooptijden vastgesteld. Dit is de ‘Spread adjustment value’. 

De Spread adjustment value is in de uitvoeringsverordening gebaseerd op de verschillen tussen de CHF LIBOR en de SARON CR over de afgelopen vijf jaar. De spread wordt toegepast tot het einde van de looptijd van alle bestaande overeenkomsten.

Hoe wordt het klanttarief vanaf 1 januari 2022 vastgesteld?

Uw klantrente wordt berekend door het voor u geldende SARON CR tarief te vermeerderen met de Spread adjustment value1 en uw contractueel overeengekomen vaste opslag. Ter verduidelijking onderstaand voorbeeld:

In dit voorbeeld stijgt het klanttarief in 2022 met 0,003%. 

1 In geval van een 1-maands rente is de spread adjustment negatief nl. -0,0571% (zie ook deze tabel met de Spread adjustment values per looptijd).

Verandert de looptijd van mijn rentetarief?

Nee, ook de SARON CR referentierente kent verschillende looptijden. In de uitvoeringsverordening is bepaald dat de 1- en 3-maands CHF LIBOR worden vervangen door de SARON CR met dezelfde looptijd. De 6- en 12-maands CHF LIBOR wordt volgens de uitvoeringsverordening vervangen door de 3-maands SARON CR. Dit betekent dat als u een lening heeft op basis van een 6- of 12-maands CHF LIBOR, u overgaat op een rentetarief op basis van 3-maands SARON CR, met de spread adjustment value die past bij een respectievelijk 6- of 12-maands CHF LIBOR. Het rentetarief dat wordt berekend op basis van 3-maands SARON CR zal wel vast blijven staan voor de komende 6 of 12 maanden. 

Wat gebeurt er als de SARON CR in de toekomst zou komen te vervallen?

Dit wordt in principe overgelaten aan de markpartijen, maar net als nu bij de vervanging door de SARON, zou de Europese Commissie een vervangende ‘fall back’ (terugval) referentierente kunnen aanwijzen. De verwachting is dat deze fall back referentierente dan op dezelfde wijze bekend wordt gemaakt. Meer algemene informatie over het Beleid Benchmark-verordening (BMR) van Achmea Bank vindt u hier.