Mogelijke risico’s bij uw hypotheek

Kijk of ook u risico loopt

Hieronder treft u een samenvatting aan van de mogelijk met uw hypothecaire lening samenhangende risico’s. Daarnaast zijn per risico ook enkele maatregelen beschreven die u ter beperking van deze risico’s kunt nemen. Graag gaan wij hier met u over in gesprek.

1. Restschuldrisico bij volledige of /gedeeltelijke aflossingsvrije lening(en)

Indien u bij Acier Financieringen een volledige of gedeeltelijke aflossingsvrije hypothecaire geld
lening heeft afgesloten, dient u de lening op de einddatum geheel af te lossen. Hiervoor dient u zelf
voor voldoende kapitaal (-opbouw) te zorgen.

Hiervoor bent u afhankelijk van de verkoop van de woning/bedrijfs/kantoor/winkelpand welke u bij
ons gefinancierd heeft of u bent in staat door de verkoop van uw beleggingen, uw vermogen of inzet
van uw liquiditeiten af te lossen.

Wanneer u een variabele rente heeft afgesloten, adviseren wij u gebruik te maken van deze lage
rente, door extra geld te reserveren of een extra aflossing te doen. Hiermee wordt het risico van een
restschuldrisico en andere voorkomende risico’s verminderd.
Indien u er bewust voor kiest om tussentijds geen extra aflossingen op uw lening te doen , accepteert
u hiermee het risico op een mogelijke restschuld bij verkoop van uw
woning/bedrijfs/kantoor/winkelpand.

Wij adviseren u dit tijdig samen met uw financieel adviseur of Acier te te bespreken en te bezien
welke maatregelen u hiervoor wenst te treffen.

2. Renterisico

Renterisico bij een variabele rente
Bij een variabel rentetarief is de rente die u voor uw financiering betaalt, afhankelijk van een aantal
factoren, waaronder de marktrente. Met een variabele rente neemt u meer risico omdat uw rente
kan stijgen als gevolg van een wijziging van (één van) deze factoren. U gaat in dat geval meer rente
betalen, waardoor uw maandbedrag omhoog gaat.

Indien gewenst, kunt u te allen tijde aan het einde van uw variabele rente looptijd, zonder kosten uw
lening met variabele rente aflossen. Daarnaast kunt u kiezen uw variabele rente (behalve bij een
lening in Zwiterse Franken) om te zetten naar een vaste rente.

Renterisico bij een vaste rente
Bij een vaste rente heeft u zelf bepaald hoe lang uw rente vaststaat. U betaalt hierdoor elke
rentevast periode hetzelfde bedrag aan rente. Dit biedt u zekerheid. Aan het einde van uw
rentelooptijd bestaat echter het risico dat u van ons voor een nieuwe rentevast periode over dezelfde periode een hoger nieuw renteaanbod ontvangt dan uw bestaande vaste rentetarief. U gaat
in dat geval meer rente betalen, waardoor uw periodieke rentebedrag omhoog gaat.

3. Valutarisico

Zwitserse frank (CHF) valutarisico
Indien u bij Acier Financieringen beschikt over een financiering in Zwitserse franken (CHF), loopt u
naast het renterisico (van een variabele rente) ook een valutarisico waardoor de omvang van uw
lening in euro’s kan toenemen.

Met de keuze voor een Zwitserse Frank-financiering bestaat het risico dat u bij aflossing (op de
einddatum of bij tussentijdse aflossing van uw lening) meer euro’s dient aan te wenden voor de
aflossing van uw lening dan nodig was bij aanvang van uw lening. Acier Financieringen heeft u sinds
het verstrekken van de Zwitserse frank-lening meerdere malen op dit risico gewezen.

Bovengenoemd risico kan niet alleen aan het einde van de looptijd optreden, maar ook bij een
tussentijds “life-even”’ als overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Eventuele winsten of verliezen op de hoogte van de hoofdsom, ontstaan ten gevolge van
koersverschillen tussen de Zwitserse frank en de euro, zijn niet belastbaar of aftrekbaar als eigen
woningkosten in ‘Box 1’.

Wanneer bij omzetting van de Zwitserse frank-lening naar een euro-lening een koersverlies wordt
meegefinancierd, dan wordt de rente die op het koersverlies betrekking heeft niet aangemerkt als
rente van schulden voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Door de
omzetting van uw kredietfaciliteit van Zwitserse franken naar euro’s heeft u een verlies [winst] op de
hoofdsom van uw kredietfaciliteit gerealiseerd. [Dit verlies is niet in ‘Box 1’ aftrekbaar].

4. Inkomensrisico's

Bij de oorspronkelijke verstrekking van uw hypothecaire geldlening zijn de de door u aan Acier
Financieringen verstrekte inkomens- en vermogensgegevens geanalyseerd en beoordeeld.

Hierbij is aan de hand van vooraf vastgestelde toetsingscriteria getoetst of uw [huurinkomsten en]
inkomens- en vermogenspositie toereikend en acceptabel zijn om de rente- en
aflossingsverplichtingen van uw lening te kunnen dragen.

De uitgangspunten die hierbij gehanteerd heeft, sluiten aan bij de bepalingen en normen uit de
Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

De betaalbaarheid van uw hypotheek dient gedurende de gehele looptijd toereikend en voldoende
te zijn

Inkomen bij dienstverband of als zelfstandig ondernemer
Het kan voorkomen dat u, door een ingrijpende gebeurtenis, de financiële verplichtingen uit hoofde
van uw financiering niet meer kan dragen. Hierbij denken wij met name over een mogelijk grote
terugval in uw inkomen bij werkloosheid of het failliet gaan van uw onderneming,
arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, vertrek of faillissement van uw
huurder(s).

Wij adviseren u op regelmatige wijze uw inkomensrisico bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en
overlijden met uw financieel adviseur en /of Acier te bespreken en afdoende af te dekken.

Inkomen bij pensionering
Bij het bereiken van de pensioenleeftijd is het van belang dat uw ouderdomspensioen toereikend en
passend is bij uw wensen en doelstellingen en u in staat blijft aan de verplichtingen uit hoofde van
uw financiering te voldoen.

Wij adviseren uw op regelmatige wijze uw pensioeninkomen met uw financieel adviseur en/of Acier
te bespreken en hier de nodige maatregelen voor treffen.

Indien uw pensioen inkomen ontoereikend is kan dit beteken dat u uw woning vroegrtijdig dient te
verkopen om uw lening tijdig te kunnen aflossen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande beschreven risico’s nog vragen hebben of nadere informatie wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen of u te wenden tot uw financieel adviseur.